DAKI
3636 3400

Handelsbetingelser

Priser
Alle priser er eksklusiv moms, angivet i danske kroner.

Levering og forsendelse
Levering sker ab lager medmindre andet er anført. DAKI A/S forestår forsendelse af varen til en af kunden anvist adresse.

Det påhviler kunden at sikre sig forbehold overfor transportøren ved modtagelsen af varen, hvis der ses beskadigelse eller uoverensstemmelse mellem fragtbrev/følgeseddel og det leverede. Med mindre andet er aftalt, følger faktura med forsendelsen.

Følgende takster og forsendelsesformer er alment gældende for leverancer i Danmark. For eksport kontakt venligst vor kundeservice.

Brevforsendelser
Ifølge Post Danmarks normale tariffer.

Post Danmarks Erhvervspakker
Fast pris kr. 95,00 pr. ordre.

Ekspeditionsgebyrer
Ordrer under kr. 500,00 excl. moms tillægges kr. 50,00 i gebyr pr. ordre.

Betaling
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage under forudsætning af tilfredsstillende kreditoplysning. Såfremt betaling ikke sker rettidigt (os i hænde pr. forfald) pålægges renter i henhold til renteloven indtil betaling finder sted. 1. betalingspåmindelse tillægges ikke gebyr. Påmindelse nr. 2  tillægges gebyr med kr. 100,00 + moms.

Dertil lægges renter på p.t. 1% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato – dog minimum kr. 25,00.

Ved manglende betaling er DAKI A/S berettiget til at standse løbende ydelser og leverancer, såsom forbrugsstof- og serviceleverancer samt enhver form for ydelse omfattet af løbende abonnement.

DAKI A/S er tilknyttet Nodeco debitorryknings-system.

Afmelding af frankeringsmaskine
Ved afmelding af frankeringsmaskine indleveres maskinen til DAKI’s hovedkontor. For afmeldingsydelsen debiteres medgået tid efter de til enhver tid gældende timesatser. Afmeldings-ydelsen er ikke dækket af Service-, Leje- eller Reset-aftaler.

Særligt gældende for forbrugerkøb (salg til private):

Forbrugere, der handler direkte med DAKI A/S, kan i enhver henseende se bort fra betingelser, som er i strid med den særlige beskyttelse, der gives forbrugeren i aftaler med erhvervsdrivende. Forbrugere gøres dog her særligt opmærksom på, at der ikke gives returret på specielt tilvirkede produkter, som f.eks. udstansninger, klichéer o.lign. Salg til private sker kun mod kontant forudbetaling eller netto kontant ved afhentning.

Reklamation
Reklamation behandles i henhold til DAKI A/S’s kodeks for god kundeservice.

Reklamation som følge af transportskade må straks ved modtagelsen af varen rettes til DAKI A/S, der som en service overfor kunden behandler reklamationen i forhold til transportøren.

Reklamation som følge af fejlagtig eller mangelfuld levering bedes straks rettet til DAKI eller senest på det tidspunkt, hvor det var muligt at konstatere manglen.

Ejendomsforbehold
DAKI A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er præsteret. Kunden er i tilfælde af misligholdelse af betalingen forpligtet til uden yderligere påkrav at tilbagelevere de pågældende varer. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet er kunden forpligtet til at erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger som følge af tilbagetagelsen.

Returnering af varer
Varer, som er specielt tilvirket (afsender-klichéer, folieprint, rilletyper etc.) modtages ikke retur.

Øvrige varer modtages retur efter forudgående accept fra DAKI A/S og under henvisning til et returnummer oplyst af DAKI A/S. Varer, som returneres uden forudgående accept fra DAKI A/S, vil henstå på DAKI A/S’s lager for kundens regning og risiko. Varer modtages kun retur i fejlfri stand og i ubeskadiget, original emballage.

Fortrydelsesret
Såfremt en bekræftet bestilling ønskes annulleret skal dette meddeles DAKI A/S omgående og senest 8 dage efter bestilling. DAKI A/S forbeholder sig ret til at debitere ordreafgiver for administrative omkostninger ifm. købets ophævelse. Efter levering til bruger / køber annulleres bestillinger ikke.

Varens anvendelse
I forbindelse med køb af visse produkter (3M industriprodukter, farver, fortyndere o.lign.) er kunden gennem datablade eller på anden måde gjort bekendt med produktets rette brug og egenskaber i et omfang, der giver kunden mulighed for at vurdere produktets anvendelighed. Udleverede brochurer eller datablade vil ikke automatisk blive erstattet af nye versioner. Før brug må køber selv træffe afgørelse om produktets egnethed og bærer elv enhver risiko og ethvert ansvar ved brug af produktet. Det påhviler kunden ved videresalg at videregive de modtagne oplysninger.

Ansvar
DAKI A/S er kun ansvarlig for personskade, når det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse alene hos DAKI A/S.

DAKI A/S har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af kunden, hvori DAKI A/S’s produkter indgår. DAKI A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledet tab.

Produktansvar kan alene pålægges DAKI A/S i den udstrækning det foreskrives af lovgivningen, dog undtaget en i handelskøb direkte eller indirekte relateret tingskade.

Force majeure
Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det DAKI A/S for ethvert ansvar. DAKI A/S forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen til ophør af force majeure. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, militær mobilisering, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller forhold i øvrigt, der ligger udenfor DAKI A/S’s kontrol, og som påvirker DAKI A/S’s muligheder for at opfylde sine forpligtelser.

Lovvalg og værneting
Enhver samhandel bygger på dansk lov og ret. Værneting er Retten i Glostrup.

Kontakt os

Få et gratis møde
med en af vores konsulenter

Kontakt os og aftal et gratis og uforpligtende besøg af en af vores konsulenter og få råd og vejledning.


Ring eller bliv kontaktet ved at udfylde formularen.

3636 3400